OFERTA CONSULTANTA PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE

stiati ca2 OFERTA CONSULTANTA PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE

de la începutul lunii iulie 2016, cand a intrat in vigoare noua legislatie  privind achizitiile publice, autoritatile si institutiile publice pot achizitiona bunuri, servicii sau lucrari numai prin intermediul SEAP?

img2 OFERTA CONSULTANTA PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE

Daca nu aveti compartiment specializat pentru achiziții publice, noi va putem ajuta in elaborarea documentatiilor!

Conform Legii 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica HG 395/2016, ART.2, alin.6, care prevede ca autoritatile publice au dreptul de a achizitiona servicii de consultanta (servicii auxiliare achizitiei) in vederea sprijinirii activitatilor de achizitiei publica, de elaborare a documentatiilor si pana la finalizarea procesului de atribuire, dorim sa va supunem atentiei oferta noastra de servicii.

Echipa noastra de experti în achiziţii publice va ofera asistenta si suport pentru activitatile de atribuire a contractelor de achiziţii publice prin intocmirea:

 1. Fisei de date a achizitiei;
 2. Caietului de sarcini;
 3. Formularelor de calificare;
 4. Modelului contractului de achizitie bunuri/prestari servicii;

SERVICII DE CONSULTANTA SI SUPORT ASIGURATE

 • asigurarea consultantei de specialitate pentru intocmirea formelor de publicitate necesare pentru demararea procedurii;
 • intocmirea documentatiei de atribuire tinand cont de informatiile comunicate de catre autoritatea contractanta in special a caietului de sarcini care va tine cont de documentatia tehnica pusa la dispozitie de catre aceasta (acolo unde este cazul);
 • documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul/invitatia de participare, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire (dupa caz), nota privind alegerea criteriilor de selectie, nota privind selectarea criteriului de atribuire (dupa caz), documentatia de atribuire propriu-zisa, fisa de date a achizitiei, formulare si modele, draft contract achizitie bunuri/prestari servicii etc.;
 • transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta, pentru a fi verificata/validata de catre ANRMAP;
 • in urma obtinerii validarii de la ANRMAP a documentatiei de atribuire, publicarea invitatiei/anuntului de participare in SEAP si asigurarea de transmiterea acestuia in JOUE (in functie de tipul si valoarea achizitiei);
 • formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea operatorilor economici pana la data depunerii ofertelor si postarea acestora in SEAP;
 • asigurarea suportului tehnic in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;
 • asigurarea consultantei/asistentei pe parcursul procesului de evaluare, societatea noastra fiind raspunzatoare de evaluarea ofertelor depuse sub aspectul:
  • indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie stabilite prin documentatia de atribuire;
  • conformitatii modului de prezentare si organizare a propunerilor financiare in raport cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire.
 • analiza si evaluarea propriu-zisa a propunerilor financiare si tehnice depuse in cadrul procedurii va fi efectuata de catre comisia de evaluare cu suport din partea noastra.
 • formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
 • asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
 • asigurarea asistentei si consultantei in ceea ce priveste incheierea contractului de achizitie publica;
 • intocmirea si publicarea anuntului de atribuire in SEAP si asigurarea de transmiterea in JOUE (daca este cazul);

LISTĂ DE PREŢURI PENTRU SERVICIILE DE CONSULTANTA IN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIILOR PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Nr. Crt.

Serviciu

Preţ

fara TVA

1. Notificări privind anunţuri (anunţuri de intenţie şi/sau anunţuri de participare şi/sau invitaţii de participare/anunturi de participare simplificatE) 80 lei
2. Elaborarea dosarelor de achzitie  în vederea participării la procedură (include studiere documentaţie, elaborare raport privind opţiunile clientului, întocmire şi gestionare eventuale solicitări de clarificare, întocmire ofertă)  
     – achiziţie produse/servicii < 132.519 lei 550 lei
     – achiziţie lucrari < 441.730 lei 650 lei
     – achiziţie produse/servicii> 132.519 lei 1.000 lei
     – achiziţie lucrari > 441.730 lei 1.200 lei
     +participare la sedinta de deschidere (dupa caz) si reprezentare la procedură + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă (la care se adaugă, pentru proceduri în afara localitatii, chetuieli de deplasare – cazare, transport, diurna)
     + formulare contestaţie (fara reprezentare la CNSC care se negociază separat) + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă

 

In functie de solicitarile autoritatilor contractante servciile de mai sus pot fi diversificate.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactați:

e-mail: proiecte.consultanta@gmail.com

telefon: 0230 521212, 0746 521515;

fax: 0230 521515